O. Ludwik Maria od Krzyża – życzenia

PASCHA 2018

«Bóg udowadnia nam swoją miłość, bo gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas» (por. Rz 5,8).

Bóg, który jest Miłością, wszystko powołał do istnienia z miłości. Wszystko zostało zrodzone z ognia wiecznej Miłości poprzez Słowo, które stało się człowiekiem. To miłość do Ojca i do człowieka popchnęła Jezusa do wyjścia na krzyż i złożenia siebie w ofierze za każdego człowieka.

Śmierć nie miała ostatecznego słowa, bo Zbawiciel «przez swoją śmierć, pokonał tego, który dzierży władze nad śmiercią, to jest diabła, aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli» (por. Hbr 2,14-15).

Niech męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa staną się dla każdego z Was prawdziwym motywem, celem i autentycznym sensem całego Waszego życia. Niech chwała, którą na krzyżu Jezus oddaje Ojcu i którą od Niego otrzymuje podczas zmartwychwstania, będzie także Waszym udziałem, niech ona Was umacnia, prowadzi i daje siłę do trwania z Nim w cierpieniu krzyża i we wszystkich radościach życia.

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Niech Ten, który umarł i zmartwychwstał, pozwoli Wam przezwyciężyć wszelkie pozory pobożności, aby móc doświadczyć jej mocy (por. 2Tm 3,5).

Z serca błogosławię

o. Ludwik Maria od Krzyża

Udostępnij