Błogosławieństwo i przekleństwo

Błogosławieństwo i przekleństwo

e-Rozmowy o Dobrej Nowinie

W dzisiejszą Niedzielę czytamy fragment Ewangelii wg św. Łukasza. Jest to odpowiednik fragmentu Mateuszowego Kazania na Górze. Ewangelista Łukasz nie przytacza wszystkich błogosławieństw, który zawiera Ewangelia Mateusza, ale „uzupełnia” Mateusza przez wprowadzenie „biada”. Czyni przez ten kontrast bardziej wyrazistym przesłanie Jezusa.

Obraz krzaka i drzewa

O błogosławieństwie i przekleństwie w życiu człowieka mówi tej Jeremiasz. Podaje piękny obraz, który znajdujemy też w Psalmie 1. Jest to obraz zestawiający dwie sytuacje: Sytuację… czytaj dalej…

Jam jest Pan, Bóg twój

e-Rozmowy o Dobrej Nowinie

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (rok B) w szczególny sposób obwieszcza Jedynego Boga. Czyni to najpierw w czytaniu fragmentu z Księgi Wyjścia. Zostaje przytoczony Dekalog. To właśnie na początku Dekalogu Bóg przedstawia się jako ten, który wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej. Dalej przedstawia się jako jedyny, gdyż swoim wyznawcom zakazuje „mieć innych, obcych czy cudzych bogów”. Znamy bardzo dobrze to wyrażenie. Ogólnie też wiemy , o co chodzi w tym poleceniu:

„Ja jestem Pan, Bóg twój,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!”

Niemniej jednak warto zatrzymać się przez chwilę czyniąc to w kontekście drugiego czytania i Ewangelii. Stawiamy sobie pytanie, co to dzisiaj dla nas, i konkretnie dla mnie znaczy: Nie będziesz miła cudzych (obcych) bogów obok Mnie?

Inaczej ujmując można i trzeba stawić pytanie: Jaki to jest Bóg, który dziś chce być dla mnie jedynym Bogiem?

W drugim czytaniu Apostoł Paweł stwierdzi wyraźnie obejmując całość wszystkich ludzi religijnych w kategorii Żydów i pozostałych (czyli: nie-żydów)

„Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków
– Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.”

Tak, ten jedyny prawdziwy Bóg objawił się nam ostatecznie w głupstwie krzyża. Wywracając niejako wszystkie nasze ludzkie schematy. Także – a właściwie przede wszystkim – nasze ludzkie schematy religijne. Nasze wyobrażenia o Bogu i nasze projekcje dotyczące Boga.

Ewangelia opowiadająca o wydarzeniu, które nazywamy „oczyszczeniem” świątyni ujmuje to jeszcze bardziej kategorycznie. Ludzką organizację „kultu” świątynnego Jezus przyrównał do targowiska. Zapowiedział też wielkie wydarzeni „zburzenia świątyni” i postawienia jej na nowo. Wiadomo – jak to zrozumieli po Jego zmartwychwstaniu uczniowie – mówił o świątyni swego ciała.

Polecenie wyrażone w Dekalogu Starego Testamentu: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie jest wcale takim łatwym do zrozumienia i do zaakceptowania. Jest wyzwaniem, które nas, wierzących chrześcijan, stawia wobec krzyża i prawdy zmartwychwstania. Wiara w Jednego Boga i to stałe wezwanie do oczyszczania i do „burzenia”, czyli stałego korygowania własnych poglądów religijnych w świetle chwalebnego krzyża zmartwychwstałego Pana.

Potrzebna jest nam otwartość dla stałego korygowania naszej wiary i stałość w ukierunkowaniu na ten jedyny „obraz Boga niewidzialnego” (zob. Kol 1,15), jakim jest Jezus Chrystus, Mesjasz i nasz Pan.

Bywa, że czasem chcielibyśmy mieć inny obraz, bardziej po naszej myśli, wyidealizowany, proponowany przez mentalność sukcesu i postępu itp. Jednak to nie jest właściwa droga. Grozi niebezpieczeństwo oderwania się od prawdziwego Boga i kroczenia za obcymi… Nawet przy zachowaniu jakiegoś kultu religijnego itp.

Czas Wielkiego Postu to czas nawrócenia, to czas weryfikacji. Obyśmy z tego jak najpełniej korzystali.

Bp ZbK

List Biskupa legnickiego ws. inicjatywy “Różaniec do granic”

Przewielebni Księża Proboszczowie, Wikariusze!

Drodzy Bracia i Siostry zaangażowani w animację życia parafialnego!

Jako wspólnota Kościoła mamy świadomość, że życie modlitewne staje się we współczesnym świecie możliwością chwilowego zatrzymania się przy ewangelicznej studni, by zaczerpnąć wody Żywej (por. J 4, 13nn) tak niezbędnej do budowania chrześcijańskiego stylu życia. Każda modlitwa osobista jest budowaniem własnej relacji do Boga, pozwala się otwierać na kontakt z drugim człowiekiem, by w końcu doprowadzić do kroczenia wspólną drogą ku Jezusowi Chrystusowi. Czytaj dalej…

Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie inicjatywy „Różaniec do granic”

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. Czytaj dalej…